Verdeling gemeenschap / afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden of (beperkte) gemeenschap van goederen?

Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken die echtgenoten voor of tijdens het huwelijk bij de notaris hebben gemaakt, waarmee zij geheel of gedeeltelijk afwijken van de wettelijke gemeenschap van goederen. Wanneer dit niet is gebeurd, is sprake van gemeenschap van goederen. Sinds 1 januari 2018 wordt onderscheid gemaakt tussen algehele en beperkte gemeenschap van goederen.

Huwelijkse voorwaarden

Uit de praktijk blijkt dat veel echtgenoten niet goed op de hoogte zijn van de inhoud van hun huwelijkse voorwaarden en tijdens het huwelijk deze voorwaarden niet of nauwelijks hebben toegepast. De huwelijkse voorwaarden worden pas weer actueel wanneer deze bij een echtscheiding moeten worden afgewikkeld. De afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden is afhankelijk van de inhoud van deze voorwaarden én de mate waarin tijdens het huwelijk naar de voorwaarden is geleefd.

Van huwelijkse voorwaarden zijn verschillende varianten mogelijk. Zo kan bepaald zijn dat niets gezamenlijk is, de zogenoemde ‘koude uitsluiting’. Of kan zijn overeengekomen dat alleen de woning en de inboedel gezamenlijk zijn. Verder is in huwelijkse voorwaarden vaak een verrekenbeding opgenomen. Door een verrekenbeding dienen echtgenoten financieel te verrekenen.

Omdat iedere akte van huwelijkse voorwaarden anders is en daarmee de juridische gevolgen voor een echtscheiding ook specifiek zijn, is een deskundig advies over de afwikkeling zeer belangrijk. Met name omdat de laatste jaren veel rechtspraak over huwelijke voorwaarden is ontstaan en wijzigingen in de wetgeving hebben plaatsgevonden.

Gemeenschap van goederen: algeheel of beperkt

Algehele emeenschap van goederen houdt in dat alle bezittingen en schulden van de echtgenoten gemeenschappelijk zijn. Hierop zijn enkele uitzonderingen, zoals erfstukken en schenkingen indien is vastgelegd dat deze buiten de gemeenschap vallen.

Voor huwelijken gesloten na 1 januari 2018 geldt automatisch de beperkte gemeenschap van goederen, wanneer geen afwijkende afspraken zijn gemaakt. Dit betekent dat privé-bezittingen en schulden vóór het huwelijk in privé-eigendom blijven en niet gezamenlijk worden. Ook schenkingen en erfenissen blijven persoonlijk. Alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, wordt gemeenschappelijk.

Bij een echtscheiding moet het gezamenlijk vermogen bij helfte verdeeld worden tussen de echtgenoten. De afspraken over de verdeling kunnen worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dit kan discussie in de toekomst voorkomen.

Laat u goed adviseren, en indien nodig deskundig bijstaan in een procedure over de verdeling van een gemeenschap of de afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden! U kunt contact met vRE Advocatuur opnemen.